Fundusze europejskie flaga logotyp Rzeczpospolita Polska flaga Unia Europejska flaga logotyp

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU ABOUTDECOR.PL

 

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenia:

 1. Usługa – świadczenie przez Operatora usługi dostępu do treści znajdujących się w Serwisie i treści innych podmiotów współpracujących z Operatorem, a także treści podmiotów trzecich, niezwiązanych z Operatorem, a dostępnych w sieci Internet,

 2. Serwis – serwis prowadzony przez Operatora, przeznaczony do prezentacji, porównywaniu ofert podmiotów współpracujących z Operatorem (Partnerów) i ofert podmiotów trzecich, niezwiązanych z Operatorem. Korzystanie z usług Serwisu możliwe jest na Urządzeniach opisanych niniejszym Regulaminem,

 3. Operator – Aboutdecor Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Polska) przy ul. Żurawiej 71, 15-540, NIP 9662136111, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Białymstoku pod numerem 0000822858, będąca właścicielem Serwisu i usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez co rozumie się zarówno korzystających („Korzystający”) z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jak i osoby oferujące te usługi (Oferujący”).

 5. Korzystający – Użytkownik korzystający z Serwisu w celu zapoznania się z treściami i ofertą Serwisu i z ofertami Oferujących i ofert podmiotów trzecich, niezwiązanych z Operatorem,

 6. Oferujący – Użytkownik korzystający z Serwisu w celu udostępnienia oferty w Serwisie – współpracujący z Operatorem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z Serwisu aboutdecor.pl i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1422).

 2. Serwis aboutdecor.pl dostępny jest pod adresem https://aboutdecor.pl.

 3. Korzystanie z Serwisu uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 4. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 5. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu polegają w szczególności na umożliwieniu skorzystania przez Korzystającego z przeglądania i zapisywania zdjęć inspiracji. Operator w ramach usługi zobowiązuje się do zapewnienia połączenia Użytkowników.

 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Oferujących w związku ze świadczonymi przez nich usługami, ponadto nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Oferujących. Operator nie jest stroną umowy sprzedaży, pośrednictwa, najmu, użyczenia i nie jest stroną jakiekolwiek innej czynności prawnej dokonywanej pomiędzy Oferującym, a Korzystającym.

 7. Korzystanie z Serwisu oraz Usługi przez Korzystających jest bezpłatne. 

 8. Koszty transmisji danych niezbędnych do uruchomienia i korzystania z Serwisu pokrywają ich Użytkownicy we własnym zakresie. Za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Serwisu Operator nie ponosi odpowiedzialności.

III. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Serwis dostępny jest dla wszystkich Użytkowników urządzeń  stacjonarnych oraz przenośnych mobilnych  (minimalne wymagania systemowe: dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, obsługa JavaScript) 

 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem, w tym z zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności w sposób niezakłócający działania Serwisu i usług świadczonych za ich pośrednictwem oraz w sposób nieuciążliwy dla Operatora, Serwisu oraz ewentualnie pozostałych Użytkowników.

 3. Dostarczanie przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze  sprzecznym z przepisami prawa jest zabronione.

 4. W przypadku naruszenia przez Użytkowników obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Operator uprawniony jest do podjęcia wszelkich dozwolonych środków prawnych, w tym ograniczających Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu i usługi świadczonej za jej pośrednictwem.

IV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Oferujący udziela Operatorowi nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie produktów prezentowanych przez Serwis, a także innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej. 

 2. W przypadku, jeżeli zamieszczona przez Oferującego w Serwisie jakakolwiek treść stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Oferujący akceptując niniejszy Regulamin udziela Operatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z tej treści umieszczonej przez Oferującego w Serwisie za pośrednictwem strony internetowej (zwanego dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji, tj.: w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania prac w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik), w tym publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części we wszelkich formach; w zakresie wprowadzania prac do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania prac w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Serwisu; wprowadzania prac do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internetowych Serwisu, jego kontrahentów jak i na portalach i serwisach społecznościach, YouTube, itd.); oraz tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w pracy, nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na bezpłatne rozpowszechnienie utworu przez Operatora, powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne). W żadnym wypadku udzielona licencja nie uprawnia Operatora do płatnego rozporządzania czy rozpowszechniania opracowań utworów należących do Oferującego.

 3. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu za wyjątkiem przypadków, gdy Operator Serwisu wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami Ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Operator prowadzi nadzór techniczny nad funkcjonowaniem Serwisu utrzymując jej poprawne funkcjonowanie, przyjmując zgłoszenia od ich Użytkowników, naprawiając niedoskonałości Serwisu oraz podejmując działania mające na celu poprawę funkcjonowania Serwisu.

 2. Operator nie gwarantuje stałego poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz bezbłędnego jej  działania. Jednakże Operator dokłada należytej staranności celem umożliwienia sprawnego działania Serwisu.

 3. Operator ponosi odpowiedzialność tylko za zawinione działanie lub zaniechanie. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za usługi lub inne aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie, a także za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których Użytkownik korzysta w celu korzystania z Serwisu.

 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłaszanie dysfunkcji Operatorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres  kontakt@aboutdecor.pl

 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Operatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Operator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, bądź niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Operatora. 

 6. Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO – Operator informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Aboutdecor sp. Z o.o. , ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok

 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o informację na adres email: kontakt@aboutdcor.pl,

 3. Dane osobowe przetwarzane będą:

  1. w celu zawarcia lub przystąpienia do umowy i jej wykonania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  2. dochodzenia roszczeń na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,

 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,

 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

 6. Użytkownik posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 9. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator posiada swoją siedzibę w Polsce. Serwis działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 2. Operator zastrzega prawo zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

 3. Regulamin i jego ewentualne zmiany wchodzą w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.